Ogłoszenia


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniu  03.08.2018r.      

 

Przedszkola Publicznego Nr 11 im. M. Kownackiej w Ostrowcu Św. ul. Wspólna 20  zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn.: montaż nowego dźwigu towarowego w Przedszkolu Publicznym nr 11 im. M . Kownackiej w Ostrowcu Św. ul. Wspólna 20 ”.

 

Zakres prac objętych opracowaniem obejmuje

  1. demontaż istniejącego dźwigu towarowego o napędzie ręcznym
  2. montaż nowego dźwigu towarowego w istniejącym szybie /szerokość 75 cm, głębokość 60cm, nadszybie 190cm, podszybie 78cm, udźwig 100kg, ilość przystanków 2, z terminem realizacji do 30.09.2018r.

 

  1. Ofertę zawierającą proponowaną cenę prosimy przedstawić w zestawieniu tabelarycznym według schematu:

 

Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

 

 

 

 

3. Oferty wraz z numery REGON, NIP, a także decyzję o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: montaż nowego dźwigu towarowego w Przedszkolu Publicznym nr 11 im. M . Kownackiej w Ostrowcu Św. ul. Wspólna 20 ”.

 

w terminie do 17. 08. 2018r.  od godz. 9 do godziny 15:00 w sekretariacie  Przedszkola Publicznego Nr 11 im. M. Kownackiej w Ostrowcu Św. ul. Wspólna 20.

 

Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2018 roku.  

 

 W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty prosimy ofertę kierować na adres:

Przedszkola Publicznego Nr 11 im. M. Kownackiej w Ostrowcu Św. ul. Wspólna 20,

 

Oferowana cena za wykonanie usługi podlega negocjacjom (w dół).

 

Wartość zamówienia objętego niniejszym ogłoszeniem nie może przekroczyć kwoty 30 000 EURO.

Oferty powyżej 30 000 EURO oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Negocjacje z oferentami mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty zostaną przeprowadzone
w dniu 20.08.2018r.r. o godzinie 1000 w pokoju dyrektora  Przedszkola Publicznego nr 11 im. M. Kownackiej w Ostrowcu Św. ul. Wspólna 20.

 

Oferty mogą składać podmioty:

  • Posiadające uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,
  • Posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zlecenia,
  • Posiadające potencjał techniczny i finansowy do wykonania przedmiotu zlecenia.

 

Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem zlecenia są:
Dyrektor : Danuta Kapsa – Przedszkola Publicznego Nr 11 im. M. Kownackiej w Ostrowcu Św.          ul. Wspólna 20  nr tel.   600 124 668

  Lista dzieci zakwalifikowanych w I etapie rekrutacyjnym


Regulamin ZFŚS


 Ogłoszenie z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie rozpoznania cenowego dotyczącego remontu drogi dojazdowej do Przedszola Publicznego nr 11 w Ostrowcu Św.

Informacja z Przedszkola Publicznego nr 11 na temat realizacji celów strategicznych w placówce w 2011r.


Osoba odpowiedzialna za informację: mgr Danuta Kapsa
Informację opublikowała: mgr Danuta Kapsa

Optymalizacja dla Mozilla 3.0 - 1024 x 768                 Projekt: _D_M_