Statut Przedszkola Publicznego Nr 11 w Ostrowcu Św.

Otwórz Statut w nowym oknie

STATUT

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11
IM. MARII KOWNACKIEJ
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Opracowano na podstawie:
 1. Ustawa z dnia 7 IX 1991 r. (Dz.U. 1996/67/329, 106/496,1997/28/153, 141/943, 1998/117/759, 162/1126, 2000/12/136,19/239, 48/550, 104/1104, 120/1268, 122/1320, 2001/111/1194,144/1615, 2002/41/362, 113/984, 141/1185, 200/1683, 2003/6/65,128/1176, 137/1304, 203/1966) o systemie oświaty.
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 V 2001 r. (Dz.U. 2001/61/624,2002/10/96, 2003/146/1416, 2004/66/606) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU 2007 nr 35, poz. 222).
 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 26 II 2002 r. (Dz.U. 2002/51/458, 2003/210/2041) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 5. Uchwała Nr XXIV/338/2000 Rady miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 lutego 2000r. w sprawie nadania Statutu Przedszkola Publicznego nr 11 w Ostrowcu Św
 6. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe ONZ

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 17.05.2007r.


§ 1

 1. Nazwa przedszkola brzmi: "Przedszkole Publiczne", w dalszej części nazwę tego przedszkola będzie się oznaczać skrótem PP.
 2. PP nr11
 3. PP nosi imię Marii Kownackiej.
 4. Siedziba PP mieści się w Ostrowcu Św. przy ul. Wspólnej 20.
 5. PP jest jednostką budżetową Gminy Ostrowiec Św.
 6. PP używa pieczątki firmowej, zawierającej pełną nazwę przedszkola.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.
 2. Głównym zadaniem przedszkola jest:
  • stymulowanie aktywności dziecka i podtrzymywanie wewnętrznej motywacji do zdobywania wiadomości i umiejętności,
  • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
  • udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
  • sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
  • współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.
 3. Realizując powyższe zadania przedszkole:
  • zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym i bezpiecznym środowisku,
  • uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka, troszczy się o zapewnienie równych szans, wzmacnianie wiary we własne siły i w możliwość osiągania sukcesów,
  • stwarza warunki do rozwoju samodzielności, dąży do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
  • stara się rozwijać wrażliwość moralną dzieci,
  • kształtuje umiejętności obserwacji, ułatwia rozumienie zjawisk zachodzących w dostępnym dziecku środowisku przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
  • rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
  • rozwija wrażliwość estetyczną, tworzy warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
  • zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, uczy bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
 4. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji zawarte są w programie rozwoju placówki na lata 2004-2009 oraz w opracowanych co roku programach działania.
 5. Przedszkole prowadzi ponadto działalność innowacyjną zgodną z zasadami i warunkami wprowadzania innowacji pedagogicznych. (Podstawa prawna w zakresie działalności innowacyjnej szkół i placówek stanowi rozporządzenie MEN z dnia 09.04. 2002 w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki) .
 6. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
  • zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
  • zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
  • stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p. pożarowe,
  • współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.
 7. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w sposób dostosowany do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych z uwzględnieniem warunków lokalowych
  • zapewnia dzieciom bezpośrednią i stałą opiekę w budynku przedszkolnym oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola a także pełne poczucie bezpieczeństwa oraz ochronę przed przemocą fizyczna i psychiczną ,
  • w trakcie zajęć poza terenem przedszkola ( spacery ,wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz jedna osoba dorosła ,
  • podczas pobytu w ogrodzie ,zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonych terenach dla poszczególnych oddziałów ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci przedszkole stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż.
 8. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów ) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo. Podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola za bezpieczeństwo dziecka odpowiada rodzic lub osoba przez niego upoważniona. Po przyjściu i rozebraniu dziecka przekazują je pod opiekę nauczycielki bądź woźnej. U nauczycielek poszczególnych oddziałów rodzice składają pisemnie oświadczenie o osobach upoważnionych do odbierania dziecka z przedszkola w wyjątkowych sytuacjach , upoważnienie musi zawierać:
  • imię i nazwisko
  • stopień pokrewieństwa
  • serię i nr dowodu osobistego
  W danym dniu rodzice( opiekunowie) również ustnie informują nauczycielki kto odbiera dziecko z przedszkola. Rodzice (opiekunowie) informowani są o w/w zasadach na zebraniu ogólnym.
 9. Liczbę nauczycielek w poszczególnych oddziałach zatwierdza co roku organ prowadzący.W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczycielki prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
 10. Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i poza nim w czasie zajęć w terenie nauczycielka odpowiada zgodnie z zarządzeniem ogólnym przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych oraz regulaminem wewnętrznym o zachowaniu bezpieczeństwa w placówce i poza jej terenem.

.......
.......
.......

czytaj całość

Osoba odpowiedzialna za informację: mgr Danuta Kapsa
Informację opublikowała: mgr Danuta Kapsa

Optymalizacja dla Mozilla 3.0 - 1024 x 768                 Projekt: _D_M_