Zapisy:

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA
Przedszkole Publiczne nr 11 im M. Kownackiej ul. Wspólna 20. prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Podstawą zapisu dziecka do przedszkola jest KARTA ZGŁOSZENIA. Rekrutacja dzieci do przedszkola trwa od 1 do 30 kwietnia, a wciągu roku na zwolnione miejsce. Listę dzieci przyjętych podaje się do wiadomości zainteresowanych przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Wysokość opłat za wyżywienie zależy od ilości dni żywieniowych w danym miesiącu. Stawka dzienna w roku szkolnym 2007/2008 wynosi 3,8 zł. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot wpłaty za wyżywienie. Oprócz opłaty za wyżywienie obowiązuje opłata stała (miesięczna) za pobyt dziecka w przedszkolu, którą ustala Rada Miasta tj. 12,5.


TYDZIEŃ OTWARTY DLA DZIECI I RODZICÓW
Dla nowo przyjętych dzieci organizowane są w miesiącu maj- czerwiec "Dni adaptacyjne", których celem jest zapoznanie się dziecka z funkcjonowaniem przedszkola: poznanie nauczycieli, sal zajęć, ogrodu przedszkolnego, udział w zajęciach i zabawach.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Wychowankami przedszkola mogą być dzieci w wieku od 3 - 6 lat. Dziecku, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
  2. Dziecko w wieku 6 lat ma prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego.
  3. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w ustawie o systemie oświaty ( art. 3 ust. 1 pkt 13 ).


ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

  1. Pierwszeństwo w przyjęciu dzieci przyznaje się wszystkim zgłoszonym dzieciom 6 – letnim realizującym obowiązek przygotowania przedszkolnego .
  2. Dzieciom matek lub ojców samotnic wychowujących dzieci ( rodzin niepełnych ).
  3. Dzieciom matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy, albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów.
  4. Dzieciom z rodzin zastępczych.
  5. Dzieciom z rodzin wielodzietnych.
  6. Innym dzieciom w miarę posiadanych wolnych miejsc zgodnie z arkuszem organizacji i statutem przedszkola.


W przypadku, kiedy liczba zgłoszeń przekroczy przewidzianą liczbę miejsc w przedszkolu zostaje powołana Komisja Rekrutacyjna, która kwalifikuje dzieci do przedszkola wg wyżej wymienionych zasad.Osoba odpowiedzialna za informację: mgr Danuta Kapsa
Informację opublikowała: mgr Danuta Kapsa

Optymalizacja dla Mozilla 3.0 - 1024 x 768                 Projekt: _D_M_