Start Kontakt BIP         


PP nr 11 - panel administracyjny
LOGOWANIE

Login:
Hasło:
GOŚCIMY
Ogółem: 141767
Dzisiaj: 38
On-line: 1
 

Komunikaty dla rodziców


Komunikat z dnia: 14.04.2015r.

Wyniki rekrutacji

< Decyzją Komisji Rekrutacyjnej wszystkie złożone wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola zostały rozpatrzone pozytywnie. Zapraszamy na dni otwarte w dniach 20-22 kwietnia od godz. 15:00

Komunikat z dnia: 19.07.2014

Spotkanie orgqnizacyjne rok szkolny 2014/2015

Pierwsze spotkanie dotyczące organizacji nowego roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 4 września 2014r o godz.16:00.

Komunikat z dnia: 07.04.2014r.

Dni adaptacyjne

W dniach od 7 do 9 kwietnia w godz.15:00 - 17:00 w przedszkolu zorganizowano dla dzieci nowo przyjętych zajęcia adaptacyjne . Zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy razem z dziećmi.

Komunikat z dnia: 19.02.2014r.

Rekrutacja na rok szkolny 2014-2015

< Zgodnie ze zmianami do ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013r.rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, zainteresowani kontynuacją ,w terminie od 19 do 28 lutego składają "Deklaracje" ,które są do pobrania u wychowawczyń grup.Pozostali zainteresowani zapisem dziecka do przedszkola w terminie od 3 do 21 marca składają "Wniosek" wraz z załącznikami ,który będzie do pobrania w przedszkolu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta>

Komunikat z dnia: 29.08.2013r.

Rok szkolny 2013/2014

W dniu 2 września zapraszamy wszystkie przyjęte dzieci do przedszkola. Szczegóły organizacyjne dotyczące odpłatności i zawarcie umów odbędzie się na zebraniu z rodzicami dnia 5 września o godz. 16:00.

Komunikat z dnia: 10.04.2013r.

Wyniki rekrutacji

Dnia 10 kwietnia zakończono rekrutację do przedszkola na nowy rok szkolny 2013/2014. Zapraszamy zainteresowanych rodziców do sprawdzenia list umieszczonych na drzwiach przedszkola.

Komunikat z dnia: 25.02.2013

Zapisy do przedszkola

1 marca 2013 roku od godz. 8:00 rozpoczynamy przyjmowanie kart zgłoszeń do przedszkola na nowy rok szkolny 2013/2014.Karty do pobrania w przedszkolu. Zapraszamy

Komunikat z dnia: 03.09.2012r.

Umowa na pobyt dziecka w przedszkolu

Zawarta w dniu …………................. pomiędzy Przedszkolem Publicznym nr 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Wspólna 20 reprezentowanym przez dyrektora: Danutę Kapsę a Rodzicem /opiekunem prawnym ........................................................................................ zamieszkałym ........................................................................................................................... legitymującą/cym się dowodem osobistym seria .................. nr…………………………… wydanym przez ........................................................................................................................... zwaną/zwanym dalej „Usługobiorcą” o świadczenie usług dla dziecka ..................................................................................... ur. ........................................................... PESEL …………………………… zwanego dalej „dzieckiem“. § 1 1. Zasady opłat za usługi świadczone przez Przedszkole określa uchwała nr XI/105/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski oraz Zarządzenie nr II/436/2012 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 sierpnia 2012 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków pobierania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. 2. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnego realizowania podstawy programowej w wymiarze 5-ciu godzin dziennie, tj. od godz. 8.00 do 13.00. 3. Przedszkole umożliwia: - odpłatne korzystanie z zajęć dydaktyczno- wychowawczo - opiekuńczych w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej, - odpłatne korzystanie z wyżywienia. 4. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe prowadzone poza godzinami realizacji podstawy programowej np. nauka języka obcego, rytmika i inne. 5. Wnosi się opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tj. powyżej 5 godzin dziennie w wysokości 2,10 zł za każdą godzinę . 7. Opłata naliczana będzie „z góry” na podstawie zadeklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu bez możliwości zwrotu tej odpłatności w przypadku nieobecności dziecka. 8. Przy pobycie dziecka w przedszkolu ponad zadeklarowany czas opłata określona w pkt. 5 będzie naliczana za każdą rozpoczętą godzinę udzielania świadczeń. 9. Zmiana godzin pobytu dziecka w przedszkolu jest możliwa od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. 10. W ramach opłaty za zajęcia dydaktyczno – wychowawczo-opiekuńcze w przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej, przedszkole zapewnia: - zabawy aktywizujące oraz rozwijające zainteresowania otaczającym światem, - gry i zabawy edukacyjne, wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny oraz społeczny dziecka, - zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne rozwijające zdolności dziecka, - gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka. § 2 1. Wysokość stawki żywieniowej za śniadanie, obiad i podwieczorek wynosi 5zł. 2. Opłata za żywienie naliczana będzie „z góry”. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za żywienie w dniach nieobecności zostanie zwrócona w formie rozliczenia opłaty za żywienie w miesiącu następnym. Warunkiem zwrotu opłaty za żywienie w dniach nieobecności dziecka w przedszkolu jest zgłoszenie nieobecności najpóźniej do godz. 9:00 w dniu nieobecności wraz z przewidywanym okresem nieobecności. 3. Przedszkole zastrzega sobie prawo dokonania zmiany wysokości stawki żywieniowej. O powyższej zmianie usługobiorcy zostaną powiadomieni przez dyrektora przedszkola w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń, w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną zmianą. Zmiany stawki żywieniowej dokonuje się w formie aneksu do umowy. § 3 1. Usługobiorca oświadcza, że jego dziecko będzie przebywało w przedszkolu powyżej 5 godzin tj. od godz. …………………. do godz. ……….…………. i będzie korzystało z całodziennego wyżywienia, tj.: śniadanie, obiad, podwieczorek . 2. Usługobiorca zobowiązuje się do osobistego odbioru dziecka z przedszkola najpóźniej do godz.:16.00. 3. Dopuszcza się możliwość odbioru dziecka przez upoważnioną przez rodziców pełnoletnią osobę. W takim wypadku upoważnienie zostaje złożone jako załącznik do umowy. § 4 1. Usługobiorca zobowiązuje się do wnoszenia opłat w wysokości określonej w niniejszej umowie. 2. Opłaty za przedszkole wnosi się do dnia 20 każdego miesiąca, na rachunek bankowy nr 07 1240 1372 1111 0010 4649 6103 lub u intendentki w przedszkolu. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy należy podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę przedszkola. 3. Za opóźnienie przy wnoszeniu opłat Przedszkole naliczy odsetki w ustawowej wysokości. § 5 1. Umowę zawiera się na okres od 03.09.2012r. do 30 06. 2013r. 2. Przedszkole może rozwiązać umowę w przypadku nieterminowego, dwukrotnego nieuregulowania należności w ciągu roku szkolnego, ze skutkiem na koniec miesiąca, za który nie została uregulowana należność. 3. Przedszkole może rozwiązać umowę ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym trzykrotnie przedłużono czas pobytu dziecka w przedszkolu w stosunku do zadeklarowanego. 4. Usługobiorca może rozwiązać umowę w każdym czasie za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. § 6 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawa o systemie oświaty, statutu przedszkola. 2. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla przedszkola. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 7 Usługobiorca oświadcza, że podane w umowie dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie zobowiązuje się do podania zaistniałych w czasie obowiązywania niniejszej umowy zmian w tym zakresie. § 8 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ………………………………… ……………………………….. (data, podpis Usługobiorcy) (data, podpis, pieczęć Przedszkola) Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w umowie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji usługi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). …………………………………………………. (Data i podpis Usługobiorcy)

Komunikat z dnia: 04,07,2011r.

Uchwała Nr XI/105/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr XI/105/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje: § 1. W publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 13.00 w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). § 2. Za świadczenia udzielane przez przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej, o którym mowa w § 1, a obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne: 1) zabawy aktywizujące oraz badawczo – rozwijające zainteresowania otaczający światem, 2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka, 3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzeby aktywności i zainteresowania, 4) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka, 5) zajęcia z języków obcych, ustala się opłatę za jedną godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 2,10 zł (słownie: dwa złote 10/100) na kaŜde dziecko. § 3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń określonych w § 2 ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 2 oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej. § 4. Wysokość opłaty, której mowa w § 2 ulega obniŜeniu: 1) o 25% za drugie dziecko uczęszczające do przedszkola, 2) 50% za trzecie i kolejne dzieci uczęszczające do przedszkola. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. § 6. Tracą moc: 1) uchwała Nr XXIX/399/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, 2) uchwała Nr XXXII/440/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. § 7.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. § 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r. Przewodniczący Rady Miasta mgr Janusz Wojciech Kotasiak

Komunikat z dnia: 30.09.2011rok

Informacja o zebraniu Rodziców

b Dnia 30. 09.2011 roku o godz. 15:00 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci zapisanych do grupy współfinansowanej przez Unię Europejską. Pozostali rodzice planowane spotkanie organizacyjne: 02 września 2011 roku godz. 16:00

Komunikat z dnia: 13.05.2011r.

Dni otwarte w przedszkolu

Dnia 30 i 31 maja t.j.poniedziałek,wtorek, godz.15:30 do 17;30 zapraszamy rodziców i dzieci nowo zapisane do przedszkola na dni otwarte.Natomiast 1 czerwca z okazji Miedzynarodowego Dnia Dziecka zapraszamy o 10:50 na widowisko o Koziołku Matołku

Komunikat z dnia: 05.04.2011

Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2011/2012

Listy dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2011/2012 będa udostępnione po 12 kwietnia 2011roku .

Komunikat z dnia: 26.10.2010

Bezpłatne zajęcia w ramach projektu\"Moje przedzkole\"

Od grudnia 2010roku w przedszkolu rozpoczyna się realizacja projektu obejmującego bezpłatne zajęcia w zakresie : zajęcia z języka angielskiego plastyki, teatralne, rytmiczno-ruchowe, logopedyczne, wydłużenie godzin pracy pzredszkola do 17:00

Komunikat z dnia: 08.02.2010r.

1% dla mojego przedszkola

<>Podajemy nr KRS oraz nazwę OPP dla wszystkich zainteresowanych przekazaniem 1% dla \"mojego przedszkola\" nazwa stowarzyszenia OPP: Stowarzyszenie Rodziców na rzecz pomocy szkołom \"Przyjazna Szkoła\" Numer KRS : 0000031762 cel szczegółowy: Przedszkole Publiczne nr 11 143901000005 nazwa i nr

Komunikat z dnia: 04.12.2010r.

Bal karnawałowy w przedszkolu

Dnia 7 stycznia 2010 roku w godz. od 10:00 do 12:00 będzie w przedszkolu zorganizowany \"Bal karnawałowy\" dla dzieci przedszkolnych .Dla uatrakcyjnienia zabawy prosimy rodziców o przygotowanie kostiumów i przebrań.

Komunikat z dnia: 01.12.2009r.

<>Mikołajki w pzredszkolu

Dni 4 grudnia dzieci w przedszkolu odwiedzi św. Mikołaj razem z Koziołkiem Matołkiem ,który opowie o swoich przygodach .Każde z dzieci otrzyma od św. Mikołaja paczkę ze słodyczami oraz zabawki do wspólnej zabawy w grupie przedszkolnej.

Komunikat z dnia: 28 sierpnia 2009r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci z grup żywieniowych rozpocznie się w dniu 1 września 2009r.

Schodzenie się w godzinach od 6.00 do 9.00.
Natomiast dla dzieci z grupy bez żywienia rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi 1 września o godzinie 9.00.
Szczegółowe informacje na temat organizacji pracy przedszkola będą podane na spotkaniu z rodzicami, które odbędzie się w pierwszym tygodniu września w godzinach popołudniowych.
Zapraszamy

Komunikat z dnia: 23.06.2009r.

Dni adaptacujne w przedszkolu

W dniach 22.06.-24.06.2009r. w przedszkolu organizowane są dni adaptacyjne dla dzieci nowo przyjetych na rok szkolny 2009/2010. Celem tych dni jest poznanie nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa ,które daje dzieciom obecność rodziców podczas zajęć i zabaw.

Komunikat z dnia: 25.05.2009r.

Dzień Dziecka w przedszkolu

W ramach obchodów \"Dnia Dziecka\" w okresie od 27 maja do 5 czerwca ,przedszkole zorganizowało wiele atrakcji.Plan obchodów: 27 maja -występ grupy cyrkowej, 1 czerwca zabawy w parku osiedlowym. 2 czerwca,wycieczka do \"Swiata Kucyków\"grupa Słoneczka i \"Supełki -wycieczka do Kurozwęk gr. \"Plastusie i \"Biedronki\" 5 czerwca teatrzy pt \"Złota rybka\"

Komunikat z dnia: 25.05.2009r.

Dzień Matki i Ojca

<>W dniach od 25 do 29 maja 2009r. w każdej grupie przedszkolnej odbywają sie uroczystości związane z obchodami Dnia Matki i Ojca. <>Harmonogram uroczystości znajduje się na tablicy ogłoszeń rodziców.

Komunikat z dnia: 13 maja 2009r.

Warsztaty plastyczne

<> W dniach 14 i 15 maja 2009r. dzieci z grup najstarszych 6-7 latki obejrzą wystawę plastyczną w Galerii BWA oraz wezmą udziął w zorganizowanych warsztatach plastycznych na ternie Galerii.

Komunikat z dnia: 22.04.2009

Rekrutacja dzieci na rok szkolony 2009/2010

W dniu 14 04.2009r. komisja rekrutacyjna dokonała naboru dzieci zgłoszonych na rok szkolny 2009/2010. Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z listami wywieszonymi w gablocie przed przedszkolem.

Komunikat z dnia: 16.01.2009r.

Bal w przedszkolu

Dnia 06.02.2009r.o godz.10:00 dla dzieci uczeszczających do przedszkola ,odbędzie się BAL KARNAWAŁOWY. Prosimy rodziców o przygotowanie na ten dzień kostiumów do przebrania dzieci.

Komunikat z dnia: 03.12.2008r.

Zajęcia otwarte dla rodziców

W miesiącu grudniu w przedszkolu organizowane są zajęcia otwarte dla rodziców. Rodzice mogą zaobserwować umiejętności swoich dzieci podczas prowadzonych zajęć.

Komunikat z dnia: 28.11.2008r.

Andrzejki w przedszkolu

W dniu 28.11.2008r.w przedszkolu odbyły się wróżby andrzejkowe w ramach ,których dzieci: -wysłuchały gawędy dotyczacej tradycji wróżb andrzejkowych -poznały przysłowia ludowe związane ze zwyczajem zabaw andrzejkowych -wysłuchały wierszaWiersz czarnoksięzników -bawiły się i wróżyły z Czarnoksiężnikiem

Komunikat z dnia: 2008.11.25

Św. Mikołaj

Dnia 05.12.2008r. (t.j. w piątek) dzieci w przedszkolu odwiedzi św. Mikołaj, który wszystkim grzecznym dzieciom przyniesie prezenty. Mikołaj obiecał niespodzianki dla wszystkich grup przedszkolnych.
Z niecierpliwwością czekamy na jego odwiedziny.

Komunikat z dnia: 2008.11.26

Spotkanie z policjantem

Dnia 27.11.2008 r. o godz. 11.00 odbedzie się spotkanie z policjantem w celu przyblizenia tematyki \"Bądź bezpieczny\"


Optymalizacja dla Mozilla 3.0 - 1024 x 768                 Projekt: _D_M_